Repræsentantskabsmøde

De danske Brevdueforeningers repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøder er De danske Brevdueforeningers højeste myndighed.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes med opgivet dagsorden med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet ”Brevduen”.

Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:

 • Valg af dirigent/dirigenter
 • Valg af stemmetællere
  • A: blandt repræsentanterne til afstemning ved håndsoprækning
  • B: blandt tilhørerne til skriftlige afstemninger
 • Formandens beretning for det forløbne år
 • Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 • Valg til hovedbestyrelsen
 • Valg af løsladerudvalg de år der er delegeretmøde
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag

Stemmeberettigede på repræsentantskabsmøder er:

 • Hovedbestyrelsen 7 mand
 • Sektionsklubformændene 18 mand
 • Foreningsrepræsentanter

Foreninger, som opfylder betingelserne for forbliven under organisationen og har 5-9 aktive medlemmer, er berettiget til 1 repræsentant, 10-14 aktive medlemmer er berettiget til 2 repræsentanter o.s.v.

Forslag til repræsentantskabsmøder kan kun fremsættes af hovedbestyrelsen og foreningerne. Forslag fra foreningerne, som skal indsendes til hovedbestyrelsen inden 15. november, skal være underskrevet af foreningens formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem.