Love

De danske Brevdueforeningers love

DdB`s love offentliggøres, sendes til alle medlemmer, hvert år i marts/april måned sammen med reglement og ringliste gældende for det pågældende år.

Overskrifterne i lovene er:

 • Organisation
 • Repræsentantskab
 • Sektionsklubber
 • Delegeretmøde
 • Hovedbestyrelse
 • Foreningernes forpligtelser
 • Udmeldelse
 • Suspension – eksklusion
 • Afstemning
 • Lovændring
 • Voldgift
 

 

Ændringer i eller tilføjelser til disse love såvel som beslutning om organisationens ophævelse kan kun gennemføres med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde.