Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013

Referat af repræsentantskabsmødet februar 2013.

1) Møde åbnes kl. 13

2) Valg af dirigenter

  • Ole Lundbøl
  • Jørn Boklund

Præcisering af dagsordenenes punkt omkring DM mesterskabet.

3) Valg af stemmetællere
a) Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning via håndsoprækning.
Alle repræsentatnter der sidder yderst i rækkerne ind mod gangen.

b) Blandt tilhørerne til brug ved skriftelig afstemning.
Søren Nielsen 027 - John Jensen 077 - Dion Esmann 074 - Thorbjørn Nielsen 035

4) Beretningen.
Tillægsberetningen fra formanden kom ind på - opfordrede til større sammenhold og fordragelighed i de enkelte foreninger - da ufred ikke er med til at give nye medlemmer. Påtale i regnskabet for forsent indberetning af honorar til pakkepladser, dette er der rettet op på. Stramninger pga. manglende tilkskud er gennemført - også i fremtiden vil dette ske og bl.a. arbejdes der med at muligt samle opsamlingen af duer med kun et sted i Jylland. - Brevduen har også været ramt af stramninger og bestyrelsen håber, at men en kontigent forhøjelse og at ændret lidt på tingene at få sendt brevduen ud igen til alle medlemmer.

Nordisk samarbejde for at billiggøre sporten for alle lande og der er lavet en aftale med Norge og Sverige omkring fællesudregning og der undersøges om ydereligere samarbejdsmuliger omkring bladet o.a.

Skiftet formænd i både Norge og Sverige.

For nogle indlæg til brevduen er der sket det, at disse er smidt ud bla. gående på nedlæggelse af sekretariatet m.m., vi er nødtil, at opret holde et sekretariat for, at holde den høje standard og servicering til vores medlemmer.

Hovedbestyrlesen har også igangsat salg af vaccine til medlemmer for at gøre det billigere for alle og også med et lille overskud til foreningen.

Formandens bereting stillet til debat - med enkelte kommentarer til flere emner.  Formanden besvare de 4 indlæg

Beretningen vedtaget enstemming.

5) Regnskab.
Erik Rasmussen knyttede nogle kommentarer til regnskab og de enkelte poster.

Regnskabet viste et overskud på kr. 12.569.
Enkelte kommentarer til regnskabet omkring budgettet og offentliggørelse af dette samt forklaring hvad nogle af poster indebar.

Regnskabet godkendt med en stemme imod

6) Valg
a) Landsformand Erik Dybdahl - genvalgt
b) Valg i gruppe 1 og 2 - Ole Nielsen - genvalgt
c) Valg i gruppe 3 og 5 - Tommy Rasmussen - genvalgt
d) valg i gruppe 4 og 6 - Niels Peter Aggerholm ønskede ikke genvalg
Tage Gravesen 0172 og Frank Juel Nielsen 025 stillet i forslag.

Tage Gravesen 0172 valgt med 92 stemmer mod 84 stemmer til Frank Juel Nielsen

 7) Kontingent
Hovedbestyrlesen forslår en forhøjelse på 100 kr. pr halvår gældende fra 1. april 2013
Kontingentet bliver herefter 550,- kr. halvårligt.

Enkelte kommentarer til den ønskede forhøjelse.

Kontingent forhøjelse godkendt med 94 stemmer for og 80 stemmer i mod

8) Kapflyvningsplan 2013 og 14.
Alle forslagsstillere fik mulighed for at begrunde deres indsendte forslag.

Uge 21 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 22 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 23 hovedbestyrelsens forslag vedtaget med den ændring at sektion 34 flyver ordinær Hannover.
Uge 24 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 25 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 26 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 27 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 28 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 29 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 30 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 31 hovedbestyrelsens forslag vedtaget
Uge 32 hovedbestyrelsens forslag vedtaget

9) Slipformer
Forslagsstillere til de forskellige ændringsforslag begrunde deres forslag.

 a) forslag fra Dan 028 om
Gruppeslip på alle mellemdistance- og ungeflyvninger i Region Syd - forlslaget er faldet.

d) forslag fra HB om en 2 års forsøgsperiode, at indføre gruppeslip i region Syd på alle Hannover og Soltau flyvninger.

10) Mesterskabsforslag
a) Sportsduer - Dan 232 Lemvig forslår:
På Ddb's ungeflyvninger kan der afkrydses indtil 4 sportsduer.

Forslaget blev forkastet med 65 stemmer i mod

b) Ddb mesterskab
Dan 086 Bangsbo foreslår DM-sportsmesteskab.
Højeste opnåede pointsum sammenlagt på 7 mellemdistance sportsflyvinger og de  langflyvninger, i alt 12 flyvninger. Der medregnes 1. sportsdue på hver flyving.

Forslaget vedtaget.

 2) Der som et prøveår 2013 indføres områdeberegning af regionsmesterskabet på mellemdistancen åbent - hvor sektionerne opdeles i områder og der udregnes herefter. Område opdeling som fremsendt af konkurrenceudvalgene til sekretariatet og eventuelle justeringer skal hovedbestyrelsen stå for i samarbejde med sekretariatet. Udregningen baseret på 50 % point fra Berland og 50 % fra kofficient system. De opnåede områdepoint overføres til regionsmesteskabet.

Forslaget blev forkastet.

3) På de åbne mellemdistance følgende
Når sæssonen starter er vi alle i åben konkurrence indtil uge 26. På dette tidspunkt trækkes 1 flyvning fra og følgende udregnes:

Division 1 er de medlemmer som er placeret inden for de 40 % første dog minimum 10 slag.
Division 2 er de medlemmer som er placeret inden for 41 - 100 % resterende slag.

Hvis det umulige skulle ske, at en mester i division 2, skulle ske får flere point end mesteren i division 1. Rykker han automatisk op i divison 1 og vinder mesterskabet her. De efterfølgende i division 2 rykker så en plads op og på denne måde sikre vi, at den med fleste point vinder i division 1.

Forslaget er vedtaget.

C: Junior- og begyndermesterskabet
Forslag fra 232 Lemvig ændring af mesterskabet blev vedtaget.

D: ES-duer
Indførsel af en esdue konkurrence alene på sportsflyvninger - blev vedtaget.

E: Klasse og puljespil
Forslået uændret - blev vedtaget

F: Andet spil

1) Derby spillet
Hovedbestyrelsen forslår at indskud lukkes for derby spil fra og med 2013 - forslaget vedtaget.

2) Ekstra Nimbus-spil (Z-spil)
Hovedbestyrelsen forslår at dette spil afskaffes i 2012 - forkastet.

Ændringsforslag fra 026 Fladstrand - om at Z-spillet også indføres på Munchen - vedtaget

11) Løsladere

Region Øst       Peter Knudsen - 030 Ringsted - genvalget
Region Syd      Peter Andersen - 097 Odder -  genvalget
Region Nord     Chr. Mikkelsen - 075 Morsø og Karsten Larsen - 0211 Jet opstillet -

Chr. Mikkelsen - Morsø valgt.

12) Valg af revisor og suppleant

Revisor : Bendt Nielsen

Suppleant : Jørn Boklund

Mødet sluttede 16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner: 

Alle nyheder

12.07.2024 - 13:36
11.07.2024 - 09:14
07.07.2024 - 08:29
03.07.2024 - 10:17
01.07.2024 - 12:27
01.07.2024 - 09:50
24.06.2024 - 09:49
22.06.2024 - 07:36

Sider