Covid 19 information

Information om sæsonstart

Situationen omkring COVID-19 betyder fortsat restriktioner for alle borgere i det danske samfund, og det er naturligvis vigtigt, at vi følger disse retningslinjer nøje.

Disse restriktioner og anbefalingerne om, hvordan man bedst sikrer, at smitterisikoen reduceres, har også indflydelse for den måde, vi praktiserer brevduesporten og vores kontrolhandlinger på.

Tre ting presser sig for øjeblikket på: Sammensætning af el-ringe, vaccinationer og de første sektionsklubbers opstart med egne flyvninger.

For at give mulighed for gennemførelsen af disse ting har Hovedbestyrelsen besluttet følgende:

Vedr. sammensætning af el-ringe og vaccinationer:

Vaccination af duer er en kontrolhandling, som jf. DdBs reglement kræver tilstedeværelse af mindst 2 af hinanden uafhængige medlemmer af foreningens kontrolkomité suppleret med yderligere ét medlem. Af hensyn til nødvendigheden af at begrænse samlingen af flere mennesker end højst nødvendigt, har Hovedbestyrelsen besluttet at dispensere for denne bestemmelse. Således kan det enkelte medlem bringe sine duer til vaccination hos den ansvarlige for injektionen og foretage vaccinationen. Foreningens kontrolformand skal forud være informeret om sådanne aftaler imellem det enkelte medlem og den vaccinationsansvarlige, og det er kontrolformandens pligt at sikre, at vaccinationsattester og kontroller hermed udføres forsvarligt. Den samme praksis gælder sammensætning af duer og elektroniske ringe, der kan foretages af foreningens systemansvarlige alene under forudsætning af, at kontrolformanden er orienteret herom og efterfølgende kontrollerer tilstedeværelsen af sammensætningslister.

Vedr. sektionsklubflyvninger i ugerne frem til og med uge 20:

For også i forbindelse med indlevering af duer til kapflyvning at begrænse forsamlingen af flere mennesker end nødvendigt, har Hovedbestyrelsen besluttet at lade det være op til den enkelte sektionsklubs bestyrelse, hvordan man i forbindelse med afviklingen af egne flyvninger ønsker kontrolhandlingerne gennemført, uagtet bestemmelserne i DdBs reglement.

Bemyndigelsen til at træffe beslutning herom påhviler sektionsklubbernes bestyrelser i deres egenskab af arrangør af flyvningerne. Hovedbestyrelsen giver dermed sektionsbestyrelserne mandat til frit at fastsætte gældende procedurer i foreningerne under dem – gældende for egne kapflyvninger frem til og med uge 20.

 

Det er Hovedbestyrelsens håb, at vi med disse lempelser har muliggjort en smidig opstart på sæsonen med muligheder for i størst muligt omfang at begrænse den sociale kontakt i foreningerne ved indlevering m.v.

Hovedbestyrelsen understreger, at de her givne dispensationer fra Reglementets bestemmelser kun er gældende frem til og med uge 20.

Vi følger situationen nøje og træffer de nødvendige beslutninger ud fra, hvordan situationen måtte udvikle sig.

Sluttelig skal det indskærpes, at regeringens og sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer for COVID-19 skal følges nøje i regi af vore foreninger”.