Kort referat af repræsentantskabsmødet

 

Repræsentantskabsmødet dagsorden 2020

 

1: Mødet startes lørdag kl. 13 som vanligt med præmieuddeling. 

2: Valg af dirigent

Jørgen Boklund er valgt 

3: Valg af stemmetællere

a.    Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med håndsoprækning.

b.    Blandt tilhørerne til brug ved skriftlig afstemning.
Bente 165, Poul Erik Nørregaard 098, Henrik Fasting, Knud Christensen 151 

4: Beretningen
Bjarne Borresen takkede foreninger og sektioner for godt samarbejde igennem 14 år
Bjarne Strazek for godt og loyalt samarbejde.
Godkendt!

5: Regnskab 2018/2019 

Bent Nielsen 009, Bjarne Strazek 127, Ole Lundbøl 127, Henning Jørgensen 227, Jan Pedersen 117, Dennis Madsen 071. Havde spørgsmål 
Jørgen Boklund gav sit syn på regnskabet.
Godkendt!
6: Lovændringsforslag – der henvises til dagsordens appendix, hvori bestyrelsens forslag er opstillet.
Alle punkter vedtaget!

7: Valg til Hovedbestyrelsen

Gruppe 1 og 2: Niels Larsen (ønsker ikke genvalg) Søren Jakobsen 192 Valgt!

Gruppe 3 og 5: Michael Th. Larsen (modtager genvalg) Genvalgt!

Gruppe 4 og 6: Villy Petersen (modtager genvalg) Genvalgt!

Landsvalg:
Anders Brøbech (modtager genvalg) Valg!
Søren Andersen (modtager genvalg) Valgt!
Bjarne Strazek 127 opstilles af 127

 

8: Mesterskaber

Hovedbestyrelsen foreslår:

National ES-due konkurrence på de fire landsflyvninger: Laveste placeringskoefficient på to af de fire landsflyvninger (formel: placeringx100/antal duer). Placeringskoefficient opgøres på regionsbasis og overføres til en landsopgørelse.
Vedtaget!

 

9: Grænseændringer

077 Arden foreslår: 077 Arden overflyttes fra Sektion 54 til Sektion 52 med virkning fra 1. april 2020.
127 overtager forslaget.
Ikke vedtaget! 

10: Slipformer

Hovedbestyrelsen foreslår: Fra og med uge 27 må unger deltage på DdBs åbne mellemdistanceflyvninger som en forsøgsordning. Ungerne indleveres under separat kapflyvningskode og opgøres med særskilt resultatliste. Ungerne slippes sammen med de ældre duer og pakkes i særskilte kurve med separat farve på manillamærket. Der kan ikke spilles på ungerne på disse flyvninger, og flyvningerne tæller ikke i nogen form for mesterskabssammenhæng og kan ej heller æske sektionsvinderpræmie.
Vedtaget!

 

0192 Hillerød foreslår: Samlet slip på mellemdistanceflyvningerne 90 Sport og 94 Åben for Region Øst.
Ikke vedtaget!

 

11: Klassespil

Hovedbestyrelsen foreslår: Klassespillet på landsflyvningerne ændres fra sektions- og landsregi til regions- og landsregi.

Indskud i klassespillets klasser udgør følgende: Klasse 1 – 5 kr, klasse 2 – 10 kr, klasse 3 – 25 kr, klasse 4 – 50 kr, klasse 5 – 100 kr. Klassespillet er udformet som hidtil med hensyn til præmiering jf. reglementets kap. 18, stk. 2.

Der kan gøres indskud i klassespillet i sektionsregi på alle øvrige ordinære DdB-kapflyvninger.
Vedtaget!

 

12: Valg af revisor og suppleant

Revisor: Jørn Boklund Genvalgt!

Suppleant: Henrik Lund Jensen (modtager ikke genvalg) Poul Christensen 117 valgt.

 

Nuværende lovtekst:

Ny lovtekst:

Ny tilføjelse

§3 stk. 2.

Medlemskab/ familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening i den sektion, hvori slaget er beliggende.

 

 

Ny tilføjelse

§13 stk. 4.

Antallet af mandater fordeles mellem foreningerne efter den i ”Brevduen” offentliggjorte mandatfordeling. Ophører en forening inden mødet finder sted bortfalder mandaterne. Fusionerer to eller flere foreninger inden mødet finder sted omberegnes mandaterne til den nu fusionerede forening.

Ny tilføjelse

§13 stk. 5.

Revisor og Statsautoriseret revisor har møderet og taleret på repræsentantskabsmødet.

 

Ny tilføjelse

§15 stk. 3.

Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger indenfor sektionens område. Undtaget herfor er kun slag, der (jf. vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 1991) af hovedbestyrelsen er bevilget dispensation til at forblive i en forening i sektions område. Dispensationen er kun gældende, så længe medlemskabet af denne forening og slagadresse opretholdes.

§15 stk. 4.

Hovedbestyrelsen kan godkende lokale ændringer af grænserne indenfor en afstand af  

+/- 2 km, når de involverede sektioner er enige herom og har indstillet ændringen til hovedbestyrelsen. Er disse forhold ikke opfyldt skal grænseændringer behandles af repræsentantskabsmødet.

§21 stk 2.

Den konstituerer sig selv med valg af næstformand og intern revisor.

§21 stk 2.

Den konstituerer sig selv med valg af næstformand og nedsættelse af udvalg.