Referat Repræsentantskabsmødet 2012

1) Møde åbnes kl. 13

2) Valg af dirigenter

 • Ole Lundbøl
 • Jørn Boklund

Valgt.

Proceduren for mødet og indvarsling af mødet godkendt. - 205 stemmeberettigede

3) Valg af stemmetællere

 • Valgt blandt repræsentanterne (den yderste mod midten i hver række)
 • Valgt blandt tilhører til brug ved skriftlig afstemning (Torben Andersen 142 - Thorbjørn Nielsen 035 - Jan Pedersen 0117 og Rocky Bechmann 209) valgt

4) Beretning

Skriftlig beretning trykt i brevduen. Mundtlig tillægsberetning med følgende punkter givet, formanden har siden den skriftlige beregning blev udfærdiget deltaget i 2 x 100 års jubilærer i foreningerne 09 Slagele og 027 Esbjerg.

Gode kammeratskaber ude i foreningerne skal bære os igennem forskellige kriser.

Kampen om at få vores tips- og lottomidler tilbage er igang ved stor hjælp fra Jørn Boklund der har kontakt til den politikkes del af samfundet. Der er en rimelig chance for, at udsigterne til fremtiden ser forhåbentlig bedre ud med disse kontakter og håbet er, at der kan laves en fornuftig og for os bedre fordeling af midlerne. Tak til Boklund for det store arbejde.

De økonomiske stramninger pga. beskæring i tips- og lottomidler har nødvendigtgjort, at der lægges optil en kontingent stigning.

Medlemmer i blandt os, som er tilskade for sporten er ikke gavnlig for vor fremtid.

Oplæg i dagsorden til sektionsfri weekends skal ses i lyset af det totale produkt - formanden har deltaget i møder rundt i landet og der har været forslag fra nogle sektioner om, at man evt. kunne vedtage en afgift pr. afsendt due ude i sektionerne - dette er noget som der må ses på i fremtiden. 

Beretningen blev herefter stille til debat.- der var kommentarer til beretning bl.a.

 • til de sektions flyvefri weekender,
 • til at der arrangeres for mange flyvninger ude i sektionerne.  
 • til at det kan betyde, at der meget langt nogle weekender for medlemmer i sektionerne.
 • nogle medlemmer flyver kun sektionsflyvninger.
 • spørgsmål til gæstelisten om deltagelse på årsmødet.
 • spørgsmål til hvad der skal ske med de indkøbte slag der har været SBU duer i.
 • regler og formuleringer omfatter flyvefri weekend også unger.
 • sektionernes formål er at arrangere forberedende flyvninger til ddb's flyvninger.
 • man skal være opmærksom på, at der er stor forskel på hvad der betales pr. sektionsflyvning

Formanden besvarede de forskellige indlæg, som i stort grad omhandlede en senere punkt på dagsordenen.

8 Personer havde indlæg til beretningen

Beretningen blev herefter vedtaget.

5) Regnskab

Erik Rasmussen gennemgik regnskabets enkelte tal og forklarede årsagen til den store underskud i forhold til det budgetterede og gav nogle uddybende forklaringer til nogle af regnskabspunkterne.

Enkelte kommentarer til regnskabet og muligheder til indsigt i fremtiden omkring den økonomiske situation, det forslåes at der i fremtiden laves helheldsløsninger og et andet forslag om, at man er nødtil, at vende hver en sten i forhold til tilksud til kørsel / møder m.m.

Herfter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

3 indlæg til regnskabet.

6) Valg

 • Gruppe 1 og 2 : Niels Larsen - genvalgt
 • Gruppe 3 og 4 : Erik Rasmussen - genvalgt
 • Gruppe 5 og 6 : Brian Madsen valgte at trække sigt pga. ændrede arbejdsforhold

Villy Petersen - 027 og Leif Tønning 0232 foreslået og der blev stemt om 1 af disse kandidater.

Villy Petersen - 027 valgt med 115 stemmer

Landsvalg:

 • Peter Andersen
 • Peter Knudsen

Genvalgt.

7) Kontingent

Hovedbestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med 100 kr pr. halvår gældende fra 1. april 2012. - Forslaget vedtaget.

8) Sektionflyvningsfri uger

Flere indlæg til dette punkt - bl.a. ændringsforslag til, at der kan vælges i alle uger indtil uge 32. Hovedbestyrelsen valgte at trække forslaget set i lyset af de mange gode ideer der var kommet frem under dagens debat.

Der var 5 indlæg til dette punkt.

9) Lovændringsforslag

9a) Forslag om, ændring i Ddb's love § 17, at den enkelte sektionsklub kan selv beslutte under hvilken form sektionsklubben ønsker at afvikle sin generalforsamling. - Forslaget blev ikke vedtaget

9b) Forslag om, ændring i Ddb's love § 19 stk. 3, at der ændres i valg til hovedbestyrelsen i region midt og region vest ændres til region vest ændres til region syd og region nord. - Forslaget blev ikke vedtaget.

9c) Forslag om, Ddb's love § 29 stk. 2 udgår. - Ingen stemte for forslag og det blev forkastet.

10) Mesterskabsforslag

a - sportsduer.

 • 1 - 4-due sportsdueflyvninger - Antallet af sportsduer ændres fra 3 til 4. - Vedtaget
 • 2 - Langflyvninger - antallet af sportsduer ændres fra 3 til 4. - Vedtaget

b - mesterskabet

uændret i forhold til 2011.

c - Junior- og begyndermesterskab

Ændringsforslag til at mesterskabet vindes på sportsduer og der kan afkrydses på alle flyvninger - dette kræver, at der laves en ændring i vores edb programmet. - Forslaget blev forkastet.

d) ES-duer

Uændret i forhold til 2011

e) Klasse- og puljespil

Uændret i forhold til 2011

f) Andet spil

1. derbyflyvninger - Uændret i forhold til 2011

2. Nimbusspil på alle overnats- / landsflyvninger.

Forslag fra 026 Fladstrand  om Nimbusspil på alle overnats- og landsflyvning - indbetaling og anmeldelse sker på indleveringsdagen. Der indbetales kr. 100 pr. due.  Resultatsopgørelsen sker regionsvis. Det indkomne beløb udsættes i hver regin efter samme fordelingsnøgle, som lands nimbus i uge 32.

Der ændres ikke på Nimbus forudindbetalingen til München - 026 Fladstrand ændrede deres forslag til at München IKKE skal berøres af forslaget.

Forslaget blev herefter vedtaget.

11) Kapflyvningernes afvikling.

Dan 086 Bangsbo foreslår : at det henstilles til hovedbestyrelsen, at det så vidt muligt afvikler kapflyvninger på lørdage og søndage. Hvis dette ikke er muligt forsøges duerne flyttet til andre stationer hvor der er bedre vejrprognoser.

12) valg af revisor og suppleant.

Revisor : Bendt Nielsen - genvalgt

Revisorsuppleant : Jørn Boklund - genvalgt

Herefter afsluttede formanden landsmødet - kl. 15.10

Alle nyheder

26.01.2024 - 21:14
26.01.2024 - 07:32
25.01.2024 - 18:11
19.01.2024 - 14:43
16.01.2024 - 11:12
12.01.2024 - 11:34
07.01.2024 - 10:54
20.12.2023 - 11:32

Sider