Beslutnings referat

 

 Redigeret 3-2-2019 13.45/ Tommy

Repræsentantskabsmødets dagsorden.

1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis Præmieuddeling

 

2. Valg af dirigenter

Jørn Boklund & Peter Pedersen er valgt

 

3. Valg af stemmetællere a) Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med håndsoprækning. b) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning

 

John Jensen 211, Niels Nygaard 019, Allan Trosborg 113 og Henry Jensen 028 er valgt

 

4. Beretningen

Ingen kommentar! Godkendt

5. Regnskab 2017/2018

Ingen kommentar! Godkendt

6. Kontingent Hovedbestyrelsen foreslår: Kontingent forhøjes med kr. 125,- pr halvår fra 1. april 2019
Vedtaget!

7. Lovændringsforslag A. DAN 055 Vejle og DAN 071 Rødovre foreslår: 1. § 19 stk 2 ændres til ”Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af repræsentantskabsmødet.”

2. § 19 stk 3 udgår ”b. 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, til hvilke der ikke er særlige krav om bopæl.”

3. § 19 stk 3 udgår ”De under Bb. nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved én afstemning af samtlige stemmeberettiget på repræsentantskabsmødet.”
Afvist!

 

B. DAN 026 Fladstrand foreslår: §19 stk 3 Region Midt (grp 3 & 5) ændres til Region Syd (grp 3 &4) Region Vest (grp 4 & 6) ændres til Region Nord (grp 5 & 6)
026 trak sit forslag!

C. DAN 224 Sct. Kjeld foreslår: Nyt §6 stk 2 Medlemsbladet Brevduen er tilgængeligt på DdB’s hjemmeside. Medlemmerne kan beslutte om de ønsker Brevduen i papirudgave eller digitalt.
Godkendt!

 

Oversigt lovændringsforslag

Nuværende tekst

Ændres til

§ 6.

DdB’s medlemsblad »Brevduen« tilstilles uden særskilt vederlag de i Danmark bosiddende, anmeldte medlemmer.

§ 19.

1. DdB ledes af hovedbestyrelsen.

2. Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, valgt af repræsentantskabsmødet. Valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

3. A) På ulige årstal vælger repræsentantskabet:

a. DdB’s formand. b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,

hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Midt og 1 i Region Vest.

B) På lige årstal vælges: a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,

hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Midt og 1 i Region Vest.

b. 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, til hvilke der ikke er særlige krav om bopæl.

De under A.b og B.a nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer

vælges på følgende måde:

Ved tre på hinanden følgende afstemninger vælges af samtlige stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet ét hovedbestyrelsesmedlem med bopæl i hver af de tre regioner.

De under Bb. nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer

vælges ved én afstemning af samtlige stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet.

4. I tilfælde af vakance i hovedbestyrelsen supplerer denne sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor valg

sker for det udtrådte medlems resterende valgperiode.

§ 6.

1. DdB’s medlemsblad »Brevduen« tilstilles uden særskilt vederlag de i Danmark bosiddende, anmeldte medlemmer.

2. Medlemsbladet Brevduen er tilgængeligt på DdB’s hjemmeside. Medlemmerne kan beslutte om de ønsker Brevduen i papirudgave eller digitalt.

 

§ 19.

1. DdB ledes af hovedbestyrelsen.

2. Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af repræsentantskabsmødet. Valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

3. A) På ulige årstal vælger repræsentantskabet:

a. DdB’s formand. b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,

hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Syd (grp 3&4) og 1 i Region Nord (grp 5&6).

B) På lige årstal vælges: a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,

hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Syd (grp 3&4) og 1 i Region Nord (grp 5&6).

De under A.b og B.a nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer

vælges på følgende måde:

Ved tre på hinanden følgende afstemninger vælges af samtlige stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet ét hovedbestyrelsesmedlem med bopæl i hver af de tre regioner.

4. I tilfælde af vakance i hovedbestyrelsen supplerer denne sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor valg

sker for det udtrådte medlems resterende valgperiode.

 

8. Valg til hovedbestyrelsen På valg er:
 DdB’s Landsformand: Pia West Christensen Genvalgt
Gruppe 1 & 2: Jan Qvortrup Genvalgt
Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen Genvalgt
Gruppe 4 & 6: Frank Juul Nielsen Genvalgt

9. DdB’s kapflyvningsplan 2019-2020 Se bilag A
Kommer i det endelige referat!

10. Mesterskaber A. Hovedbestyrelsen foreslår Regionsmesterskaberne Åbent, Lang Åbent og Mellem Åbent udgår.
Vedtaget!

B. Hovedbestyrelsen foreslår DM-Åbent udgår i sin nuværende form
Vedtaget!

C. DAN 242 Brøndby foreslår: Bortfaldet!

1. DM-Åbent mesterskab: Pointberegningen ændres fra sektion til region således: Pointberegningen er placeringskoefficient i regionen. Formel: Regionsplacering ganget med 1000, divideret med antal deltagende duer i regionen.

2. Regionsmesterskab Åbent: Pointberegningen ændres fra sektion til region således: Pointberegningen er placeringskoefficient i regionen. Formel: Regionsplacering ganget med 1000, divideret med antal deltagende duer i regionen.

3. Regions Langdistancemesterskab Åbent: Pointberegningen ændres fra sektion til region således: Pointberegningen er placeringskoefficient i regionen. Formel: Regionsplacering ganget med 1000, divideret med antal deltagende duer i regionen.

4. Regions Mellemdistancemesterskab Åbent Pointberegningen ændres fra sektion til region således: Pointberegningen er placeringskoefficient i regionen. Formel: Regionsplacering ganget med 1000, divideret med antal deltagende duer i regionen.

 

 

D. Hovedbestyrelsen foreslår
1. DM Maraton Der må afkrydses 6 duer. Medlemmets første afkrydsede due tæller. 3 af 4 flyvninger tæller med. Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Sektionsplacering ganget med 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie
Ikke vedtaget!

Ændrings forslag fra 0100 Haslev:
Der må afkrydses 4 duer. Med Regionspoint.
Vedtaget!

2. DM Lang Der må afkrydses 10 duer. Medlemmets første afkrydsede tæller. 4 af 5 flyvninger tæller med. Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Sektionsplacering ganget med 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie
Vedtaget!

3. DM Mellem Der må afkrydses 14 duer. Medlemmets første afkrydsede due tæller. 10 af 12 flyvninger tæller med. Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Sektionsplacering ganget med 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie
Vedtaget!

 

E. DAN 074 Vejgård foreslår DM Sport Højeste opnåede på 13 af de 15 flyvninger med sportsduer (10 mellemdistance sportsflyvninger og 5 langflyvninger). Der medregnes første sportsdue på hver flyvning. Udregnes efter placeringspoint i sektionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.
Vedtaget!

 

11. Grænseændringer A. DAN 046 foreslår Sektion 33’s sydlige grænse bliver den tidligere Sektion 24 grænse og at sektionens nordlige grænse bliver den tidligere Sektion 51 grænse. Dette bevirker at de to sektioner 32 og 33 bliver større enheder, da 055 Vejle overføres til Sektion 32. Sektion 33 vil bestå af hele Sektion 34 + 046 Horsens, 153 Tempo, 073 Skanderborg + de medlemmer af de nedlagte Lindved, som ønsker at blive overført til Sektion 33 ved optagelse i en Horsens forening
Ikke Vedtaget!

B. DAN 193 foreslår Brevdueforeningen 193 Hadsund overflyttes fra Sektion 52 til Sektion 54. Dette pga. den geografiske beliggenhed, der vil skabe en naturlig grænse for Sektion 54 mod syd som så er Mariagerfjord kommune. Det vil ikke gøre Sektion 54 længere men det vil gøre meget lange Sektion 52 kortere.
0193 trak sit forslag

 

12. Slipformer
A
Hovedbestyrelsen forslår:
Separat slip for sektion 31 på de åbne flyvninger i ugerne 21,22,23 og 24
Vedtaget!
B. DAN 031 Randers og 142 Hadsten foreslår der laves forsøg i sæson 2019 med gruppeslip på alle åbne mellemdistanceflyvninger, undtagen uge 26, hvor hele landet flyver Bremen. Her kan der laves lands- eller regionsslip. Hvis der på enkelte flyvninger er sektioner, der flyver i andre grupper end den de normalt hører til, så slippes denne pågældende sektion tillige i den gruppe, som de ligger tættest på
Bortfalder!.
C. DAN 111 Vejen foreslår Gruppeslip for Gruppe 3 og 4 på Uge 21 Soltau Åben Uge 22 Celle Åben Uge 23 Hannover Åben Uge 24 Minden Åben
Bortfalder!

D. DAN 100 Haslev foreslår Landsflyvningen fra Karlsruhe uge 25 ændres til eftermiddagsslip
Trukket!

E. DAN 220 Odense foreslår Landsflyvningen fra Karlsruhe uge 25 ændres til slip fredag eftermiddag
Ikke vedtaget!

F. DAN 211 Jet foreslår Landsflyvningen fra Freiburg uge 27 ændres til eftermiddagsslip
Vedtaget!

G. DAN 100 Haslev og DAN 211 Jet foreslår Landsflyvningen fra Baden-Baden uge 30 ændres til morgenslip
Vedtaget!

 

13. Valg af løsladere
Region Øst: Vakant Region Peter Pedersen 0100 valgt!
Syd: Villy Petersen, 027 Esbjerg  Genvalg!
Region Nord: Chr. Mikkelsen, 075 Morsø Genvalgt!

14. Valg af revisor og suppleant.
Revisor: Finn Nielsen Jørn Boklund  valgt!
Suppleant: Henrik Lund Jensen   Genvalgt!

 

Mødet slut kl 16,00

 

/Tommy

 

 

Alle nyheder

26.09.2020 - 11:03
15.09.2020 - 15:35
29.08.2020 - 23:53
26.08.2020 - 17:37
21.08.2020 - 01:45
17.08.2020 - 15:09
13.08.2020 - 14:06
11.08.2020 - 18:18

Sider